1.1 Při každém vstupu na kurzy.asistovanehubnuti.cz je Zákazník identifikován pomocí e-mailové adresy.

1.2 Při přístupu na portál a při užívání portálu kurzy.asistovanehubnuti.cz mohou být zpracovávány osobní a jiné údaje (viz níže) Uživatele dle těchto podmínek se souhlasem Uživatele, a to včetně provozních údajů. Osobní údaje Uživatele kurzy.asistovanehubnuti.cz získává přímo či nepřímo v souvislosti s provozováním kurzy.asistovanehubnuti.cz nebo v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací. Tyto osobní údaje Uživatel poskytujete společnosti SAH franchising, s.r.o. dobrovolně, nestanoví-li v konkrétním případě zákon jinak, pak by takové údaje byly poskytovány na jeho základě. Osobními, provozními či jinými údaji (dále jen “osobní údaje”) mohou být zejména údaje zpracovávané v souvislosti s přístupem na kurzy.asistovanehubnuti.cz, zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb na kurzy.asistovanehubnuti.cz a služeb prostřednictvím sítě elektronických komunikací, apod. a zpravidla jde o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, informace související s užíváním jednotlivých služeb na kurzy.asistovanehubnuti.cz atd. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zákazník souhlasí s tím, že jsou společnost SAH franchising, s.r.o., příp. její obchodní partneři, oprávněni zpracovávat výše uvedené údaje pro účely poskytování služeb na portálu www.jidelnicky.com a pro další účely, jak je uvedeno níže.

1.3 Společnost SAH franchising, s.r.o. tímto prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči.

1.4 Osobní údaje Uživatele kurzy.asistovanehubnuti.cz, případně jeho smluvní partner (zpracovatel), zpracovává automaticky či manuálně. Zpracovatel je SAH franchising, s.r.o..

1.5 Po ukončení užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz a po vypořádání všech vzájemných práv a povinností, společnost SAH franchising, s.r.o. vymaže osobní údaje ze své databáze, s výjimkou jména, příjmení a adresy a dále i jiných údajů, s jejichž zpracováním za účelem nabídky obchodu a služeb i po skončení užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz dá Uživatel souhlas, a to po dobu 5 let od dne ukončení užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz nebo do doby, kdy Uživatel svůj souhlas odvolá.

1.6 Uživatel má práva na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost SAH franchising, s.r.o. o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách kurzy.asistovanehubnuti.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

1.7 Osobní údaje podle tohoto článku zpracovává společnost SAH franchising, s.r.o. po dobu trvání užívání služby kurzy.asistovanehubnuti.cz, resp. do ukončení Uživatelského účtu a vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, není-li těmito podmínkami nebo právními předpisy stanoveno jinak. Podmínky Ochrany soukromí společnosti SAH franchising, s.r.o. naleznete na https://kurzy.asistovanehubnuti.cz/osobni_udaje/

1.8 Společnost SAH franchising, s.r.o. chce Uživatele ujistit, že osobní údaje Uživatele a informace budou náležitě chráněny.