Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro uživatele aplikace kurzy.asistovanehubnuti.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou podmínky služby kurzy.asistovanehubnuti.cz, jejímž provozovatelem je společnost SAH franchising, s. r. o., Osiková 374, 289 37 Loučeň, Česká republika, IČ: 29417236, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 205 405, dále jen SAH franchising, s.r.o..

1.2 Služba kurzy.asistovanehubnuti.cz je služba poskytovaná společností SAH franchising, s.r.o., která umožňuje zákazníkům přístup na internetový portál https://kurzy.asistovanehubnuti.cz a užití služeb nabízených na tomto portálu.

1.3 Předmětem těchto podmínek je úprava práv a povinností Uživatelů (viz níže) při užívání portálu kurzy.asistovanehubnuti.cz

2. Definice

2.1 Obsahem se rozumí jakýkoli obsahový materiál (obrazový, zvukový, textový, včetně programů a aplikací apod.) zpřístupněný Zákazníkům prostřednictvím služby kurzy.asistovanehubnuti.cz,

2.2 Produkty nabízené třetími stranami (dále jen „Produkty“) se rozumí multimediální obsah třetích stran nabízený Uživatelům ke koupi nebo bezplatnému užití, a to zejména stáhnutím Obsahu (download) do koncového zařízení Uživatele, jeho dočasným zobrazením (browsing), přehráním (streaming) nebo zasíláním Obsahu s využitím technologií jako např. SMS, MMS;

2.3 Uživatelem se rozumí osoba užívající služby kurzy.asistovanehubnuti.cz, která splní podmínky užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz uvedené níže;

2.4 Uživatelským účtem se rozumí účet, který obsahuje informace o Uživateli, o počtu a historii nákupů na kurzy.asistovanehubnuti.cz. Uživatelský účet se vždy váže k jedné e-mailové adrese;

2.5 Zákazníkem se rozumí uživatel kurzy.asistovanehubnuti.cz, který zaplatil poplatek za používání aplikace kurzy.asistovanehubnuti.cz.

3. Přístup na kurzy.asistovanehubnuti.cz

3.1 Podmínkou pro plné využívání kurzy.asistovanehubnuti.cz je, aby Uživatel měl uhrazen poplatek za používání aplikace kurzy.asistovanehubnuti.cz. Přístup a užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz je možný prostřednictvím internetových prohlížečů na tabletech, telefonech a počítačích.

3.2 Při přístupu na internetové stránky kurzy.asistovanehubnuti.cz, budou tyto stránky a jejich Obsah přizpůsobován zobrazení pro Uživatelem užívané koncové zařízení (mobilní telefon, pc, tablet), pokud zařízení není příliš zastaralého typu.

3.3 SAH franchising, s.r.o. si vyhrazuje právo kurzy.asistovanehubnuti.cz, její strukturu, zařazený Obsah a služby poskytované prostřednictvím kurzy.asistovanehubnuti.cz, kdykoliv aktualizovat, měnit či je rušit. Nově zavedené služby nebo nabídky mohou podléhat zvláštním podmínkám.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Při každém vstupu na kurzy.asistovanehubnuti.cz je Zákazník identifikován pomocí e-mailové adresy.

4.2 Při přístupu na portál a při užívání portálu kurzy.asistovanehubnuti.cz mohou být zpracovávány osobní a jiné údaje (viz níže) Uživatele dle těchto podmínek se souhlasem Uživatele, a to včetně provozních údajů. Osobní údaje Uživatele kurzy.asistovanehubnuti.cz získává přímo či nepřímo v souvislosti s provozováním kurzy.asistovanehubnuti.cz nebo v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací. Tyto osobní údaje Uživatel poskytujete společnosti SAH franchising, s.r.o. dobrovolně, nestanoví-li v konkrétním případě zákon jinak, pak by takové údaje byly poskytovány na jeho základě. Osobními, provozními či jinými údaji (dále jen “osobní údaje”) mohou být zejména údaje zpracovávané v souvislosti s přístupem na kurzy.asistovanehubnuti.cz, zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb na kurzy.asistovanehubnuti.cz a služeb prostřednictvím sítě elektronických komunikací, apod. a zpravidla jde o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, email informace související s užíváním jednotlivých služeb na kurzy.asistovanehubnuti.cz atd. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zákazník souhlasí s tím, že jsou společnost SAH franchising, s.r.o., příp. její obchodní partneři, oprávněni zpracovávat výše uvedené údaje pro účely poskytování služeb na portálu kurzy.asistovanehubnuti.cz a pro další účely, jak je uvedeno níže.

4.3 Společnost SAH franchising, s.r.o. tímto prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči.

4.4 Osobní údaje Uživatele kurzy.asistovanehubnuti.cz, případně jeho smluvní partner (zpracovatel), zpracovává automaticky či manuálně. Zpracovatel je SAH franchising, s.r.o..

4.5 Po ukončení užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz a po vypořádání všech vzájemných práv a povinností, společnost SAH franchising, s.r.o. vymaže osobní údaje ze své databáze, s výjimkou jména, příjmení a adresy a dále i jiných údajů, s jejichž zpracováním za účelem nabídky obchodu a služeb i po skončení užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz dá Uživatel souhlas, a to po dobu 5 let od dne ukončení užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz nebo do doby, kdy Uživatel svůj souhlas odvolá.

4.6 Uživatel má práva na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost SAH franchising, s.r.o. o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách kurzy.asistovanehubnuti.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

4.7 Osobní údaje podle tohoto článku zpracovává společnost SAH franchising, s.r.o. po dobu trvání užívání služby kurzy.asistovanehubnuti.cz, resp. do ukončení Uživatelského účtu a vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, není-li těmito podmínkami nebo právními předpisy stanoveno jinak. Podmínky Ochrany soukromí společnosti SAH franchising, s.r.o. naleznete na https://kurzy.asistovanehubnuti.cz/osobni_udaje/

4.8 Společnost SAH franchising, s.r.o. chce Uživatele ujistit, že osobní údaje Uživatele a informace budou náležitě chráněny.

5. Reklama

5.1 V rámci kurzy.asistovanehubnuti.cz je zobrazována reklama, zejména formou reklamních bannerů a jiných formátů internetové reklamy.

5.2 Tato reklama se může týkat Produktů nabízených třetími stranami prostřednictvím kurzy.asistovanehubnuti.cz i jiných informací, jako např. informace o službách a Produktech třetích stran.

5.3 Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje SAH franchising, s.r.o. a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

5.4 Reklama představuje jak reklamu společnosti SAH franchising, s.r.o., tak i třetích stran. Společnost SAH franchising, s.r.o. nenese odpovědnost za obsah reklamy třetích stran, a tedy ani za škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy třetí strany.

6. Pravidla užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz

6.1 Uživatel odpovídá za důsledky svého jednání na kurzy.asistovanehubnuti.cz. Uživatel není oprávněn využívat kurzy.asistovanehubnuti.cz nebo Produkty na ní nabízené k jakýmkoli jiným účelům ani jiným způsobem než stanoveným těmito podmínkami.

6.2 Uživatel se zavazuje, že při užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz bude dodržovat platné právní předpisy, tyto podmínky služby kurzy.asistovanehubnuti.cz i Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti SAH franchising, s.r.o., stejně jako podmínky Produktů zakoupených prostřednictvím kurzy.asistovanehubnuti.cz.

6.3 Uživatel se zavazuje, že nebude činit žádné úkony, které by byly na újmu společnosti SAH franchising, s.r.o. či třetích stran a které by vedly k porušení platných právních předpisů; stejně tak nebude činit žádné úkony, které by porušovaly práva jakékoliv třetí strany (např. autorská práva, copyright, ochrannou známku, osobnostní práva atp.).

6.4 Uživatel nesmí kurzy.asistovanehubnuti.cz využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných společností SAH franchising, s.r.o. nebo třetími stranami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se kurzy.asistovanehubnuti.cz, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných SAH franchising, s.r.o. v souladu s těmito podmínkami.

7. Autorská práva a licenční ujednání

7.1 Společnost SAH franchising, s.r.o. poskytuje Uživateli nevýhradní licenci k osobnímu užití kurzy.asistovanehubnuti.cz a Obsahu umístěného společností SAH franchising, s.r.o. na kurzy.asistovanehubnuti.cz, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k řádnému a obvyklému užívání kurzy.asistovanehubnuti.cz dle těchto podmínek. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.

7.2 Uživatel je oprávněn k užití Produktů nabízených na kurzy.asistovanehubnuti.cz v rozsahu, jaký je stanoven poskytovatelem daného Produktu. Uživatel zejména není oprávněn obsah kurzy.asistovanehubnuti.cz jakkoli měnit, upravovat, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat či upravovat, jinak rozmnožovat či veřejně šířit, ani využívat pro komerční účely.

7.3 Užívání Obsahu chráněného autorskými právy může být omezeno prostřednictvím technologických prostředků zamezujících neoprávněnému nakládání s Obsahem, které Uživatel není oprávněn jakkoli znehodnocovat či odstraňovat.

8. Odpovědnost

8.1 Produkty zobrazené na kurzy.asistovanehubnuti.cz vycházejí z tabulek Společnosti pro výživu a databáze USDA. Společnost SAH franchising, s.r.o. nenese odpovědnost za Obsah těchto tabulek, ani za jejich změny. Společnost SAH franchising, s.r.o. neodpovídá za správnost informací o Produktu, ani za jejich případnou neúplnost, nepřesnost, nepravdivost, ale má se za to, že vycházejí z posledních znalostí, které jsou známé.

8.2 Společnost SAH franchising, s.r.o. nenese odpovědnost za zobrazování a stahování Obsahu na internetových stránkách třetích stran, případně za jakoukoliv škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku stažení Obsahu ze stránek třetích stran, které jsou jakkoliv zpřístupněny prostřednictvím kurzy.asistovanehubnuti.cz (např. přímým odkazem, bannerovou reklamou atp.).

8.3 Společnost SAH franchising, s.r.o. nenese odpovědnost za vady, nesprávnosti či neúplnosti na kurzy.asistovanehubnuti.cz vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webových stránek, na nichž je kurzy.asistovanehubnuti.cz provozována, či jejího Obsahu nebo v důsledku užití této webové stránky v rozporu s těmito podmínkami. Společnost SAH franchising, s.r.o. dále neodpovídá za funkčnost datové sítě Uživatele, veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele či za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

9. Komunikace stran

9.1 Komunikace ze strany společnosti SAH franchising, s.r.o. ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být společností SAH franchising, s.r.o. uskutečněna formou zveřejnění určitého sdělení na kurzy.asistovanehubnuti.cz (například v případě oznámení změny těchto Podmínek), využitím elektronické adresy či telefonního čísla Uživatele.

9.2 Reklamace vyřizuje Lenka Náměstková, DiS., telefon: 604219187, e-mail: namestkova@systemah.cz

9.3 Pro komunikaci Uživatele se společností SAH franchising, s.r.o., jako s provozovatelem kurzy.asistovanehubnuti.cz, je určena emailová adresa: namestkova@systemah.cz

10. Ukončení

10.1 Společnost SAH franchising, s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit, omezit či ukončit (včetně ukončení Uživatelského účtu) Uživateli poskytování přístupu k kurzy.asistovanehubnuti.cz v případě, že má důvodné podezření, že Uživatel prostřednictvím kurzy.asistovanehubnuti.cz či Produktu nabízeného třetí stranou porušil či porušuje právní předpisy či tyto podmínky.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami každým připojením na portál kurzy.asistovanehubnuti.cz

11.2 V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti SAH franchising, s.r.o., případně na stránkách kurzy.asistovanehubnuti.cz

11.3 Tyto podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi společností SAH franchising, s.r.o. na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti s kurzy.asistovanehubnuti.czse řídí právním řádem České republiky.

11.4 SAH franchising, s.r.o. je oprávněn kdykoli měnit a doplňovat tyto podmínky. Aktuální znění podmínek je k dispozici na webové stránce https://kurzy.asistovanehubnuti.cz Ke dni účinnosti nového znění podmínek pozbývají účinnosti předchozí podmínky.

11.5 Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 22. 8. 2022.kurzy.asistovanehubnuti.cz

Reklamační řád

Reklamační řád kurzy.asistovanehubnuti.cz

1.1 Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno.

1.2. Jsme povinni vás informovat o právu na odstoupení od smlouvy a na konci tohoto odkazu Vám poskytujeme písemný formulář, který vám odstoupení usnadní.

1.3. Souhlasem s Obchodními podmínkami viz Obchodní podmínky poskytujete výslovný souhlas s poskytováním naší služby, pokud by však přesto došlo k situaci, kdy chcete odstoupit od smlouvy, pak použijte Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je na konci tohoto reklamačního řádu.

1.4. V jakých případech nemohu od smlouvy odstoupit?

Zákon stanoví výjimky, kdy není možné od smlouvy do 14 dnů odstoupit, ani když se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory – a to:

Nejde to, jestliže jste výslovně souhlasili s poskytnutím služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a služba už byla kompletně využita. To znamená, zadali jste hmotnost do aplikace a používáte kurzy.asistovanehubnuti.cz způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách.

1.5. Jak se počítá lhůta pro odstoupení od smlouvy?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží od okamžiku uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste smlouvu uzavřeli, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den.

Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat podnikateli i poslední den 14denní lhůty.

V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Peněžní prostředky vrátíme nejpozději do 14 dnů. Peníze zašleme na účet, který uvedete ve Formuláři pro odstoupení od smlouvy.

Stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy.